Regulamin i Polityka Prywatności.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów i usług na stronie internetowej paranojablues.com u podmiotu gospodarczego zwanego Usługodawcą którym jest firma themonikawolska Monika Wolska, NIP: 6292322310, REGON: 367278952, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w formie listownej pod adresem firmy: Bielowizna 21, 42-520 Dąbrowa Górnicza;

za pośrednictwem poczty elektronicznej: paranajoblues@gmail.com;

pod numerem telefonu : +48 791 410 144

 

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Usługodawcapodmiot świadczący usługi oraz prowadzący sprzedaż produktów na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia u Usługodawcy.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 6. Dowód zakupu – faktura lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Produkt – rzecz umowy, która może być przedmiotem zamówienia, a która prezentowana jest na stronie internetowej lub w ofercie Usługodawcy.
 8. Płatność metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę uzgodniona z Klientem lub zgodna z obowiązującą ofertą.
 9. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem zawartej między Kupującym z Usługodawcą umowy.
 10. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta nie wyszczególniona na stronie bądź w ofercie, a związana z charakterem dostępnych Produktów lub Usług.
 11. Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku , zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego, poczty elektronicznej lub pośrednika sprzedaży internetowej.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź sklepu internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.
 13. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Oferowane towary są nowe, zapakowane, wolne od wad prawnych i legalnie wprowadzone na polski rynek. Jeśli towar posiada jakąkolwiek wadę, w opisie jest to wyraźnie zaznaczone.
 3. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach administrowanych przez Usługodawce, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Do przeglądania asortymentu Usługodawcy oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz ingerowania w zawartość strony lub jej elementy techniczne.
 6. Podczas zakupów towarów Usługodawcy za pośrednictwem sklepów internetowych na których dane towary są dostępne oprócz niniejszego regulaminu obowiązują regulaminy poszczególnych sklepów a Kupujący powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.

 

§ 3. Zawarcie umowy i realizacja.

 1. Ceny podane przy opisie każdego produktu są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT), wyrażone są w polskiej walucie i nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia – w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Usługodawca przyjmuje zamówienia Klienta poprzez stronę paranojablues.com oraz pośrednio przez sklepy internetowe. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Zawarcie umowy z klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Usługodawce o czym informuje on klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 7. Zamówione towary wysłane są po zaksięgowaniu wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego przewoźnika wskazanego przez Usługodawce w umowie.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej formy dostawy i przewoźnika.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie kupującemu na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 10. Zawarcie umowy równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

§ 4. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy bądź drogą elektroniczną na podane powyżej odpowiednie adresy poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, potwierdzenie dokonania zakupu produktu.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych.
 4. Usługodawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług po-sprzedażowych.
 5. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie do 14 dni poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór odstąpienia umowy zawartej na odległość jest dostępny do pobrania na stronie Federacji Konsumentów.
 6. Klient ma obowiązek dokonania zwrotu produktu w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

§ 5. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez kupujących jest Usługodawca będący Administratorem strony paranojablues.com.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 3. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych klientów i konsumentów korzystających z usług oraz zakupujących produkty Usługodawcy za pośrednictwem strony paranojablues.com, a także osób zainteresowanych kontaktem z firmą w jakimkolwiek celu (np. zapytania).
 4. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywania zakupów.
 5. Kupującym przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Każdy kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych poprzez kontakt z administratorem danych
 6. Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane są w celu:
 • 6.1. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administrator udostępnia dane Klientów jedynie podmiotom wspierającym świadczenie usług drogą elektroniczną (obsługa serwera; usługi płatnicze; usługi doręczeniowe – poczta, kurier) które konieczne są ze względu na realizację zamówienia. Bez tych danych realizacja Umowy Sprzedaży nie będzie możliwa. Złożenie zamówienia jest więc jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • 6.2. rozliczenia płatności za zamówione produkty
 • 6.3. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności lub realizacji zamówienia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 2. Dostęp do danych osobowych zabezpieczony jest przez administratora danych. Kupujący w każdym momencie może uzyskać informacje na temat miejsca i czasu przechowywania danych osobowych poprzez kontakt z Usługodawcą themonikawolska Monika Wolska w formie listownej pod adresem firmy: Bielowizna 21, 42-520 Dąbrowa Górnicza; za pośrednictwem poczty elektronicznej: paranajoblues@gmail.com i pod numerem telefonu +48 791 410 144.

 

§ 6. Prawa autorskie

 1. Wszystkie wzory, produkty, opisy oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania, a także używania do celów handlowych zawartych na stronie materiałów i zdjęć bez zgody Usługodawcy.
 2. Zabrania się używania oprogramowania przechwytującego obraz celem uchwycenia i skopiowania materiałów wizualnych obecnych na stronie (loga, znaki towarowe, zdjęcia, grafiki, itp.) należących do Usługodawcy lub jego partnerów bez otrzymania pisemnej zgody.
 3. Naruszenie praw autorskich Usługodawcy będzie skutkowało zastosowaniem rozporządzeń wynikających z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. Zmianami).

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść kupujących. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2018 r.